I. Paliokas, A.T. Patenidis, E. Mitsopoulou, C. Tsita, G. Pehlivanides, E. Karyati, S. Tsafaras, E.A. Stathopoulos, A. Kokkalas, S. Diplaris, G. Meditskos, S. Vrochidis, E. Tasiopoulou, C. Riggas, K. Votis, I. Kompatsiaris, D. Tzovaras. “A Gamified Augmented Reality Application for Digital Heritage and Tourism“. Special Issue Extended Reality: From Theory to Applications, 6 November 2020.