Α.-Μ., Koufakis, S., Tzanakis, A., Moumtzidou, G., Meditskos, A., Karakostas, S., Vrochidis, I., Kompatsiaris, “OntoAqua: Ontology-based Modelling of Context in Water Safety and Security”, In proceedings of the 13th International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development-KEOD 2021, Valletta, Malta, 25-27 October 2021.