A Gamified Augmented Reality Application for Digital Heritage and Tourism

I. Paliokas, A.T. Patenidis, E. Mitsopoulou, C. Tsita, G. Pehlivanides, E. Karyati, S. Tsafaras, E.A. Stathopoulos, A. Kokkalas, S. Diplaris, G. Meditskos, S. Vrochidis, E. Tasiopoulou, C. Riggas, K. Votis, I. Kompatsiaris, D. Tzovaras. "A Gamified Augmented Reality Application for Digital Heritage and Tourism". Special Issue Extended Reality: From Theory to Applications, 6 November 2020.
Read More